Privacyverklaring Heusdens group


Heusdens group hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

Onder Heusdens Group wordt verstaan alle venootschappen die vallen onder heusdens Group.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over, welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. Heusdens group houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-        uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

-        verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Heusdens group zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Heusdens group

Lichtenberglaan 1001

3800 Sint-Truiden

011/68.38.99

info@schaffer.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

 

Uw persoonsgegevens worden door Group heusdens verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

-        Het versturen van noodzakelijke communicatie, zowel per post als digitaal

-        Het versturen van offertes, facturen, creditnota’s, herinneringen, uitnodigingen,… zowel per post als digitaal

-        Het versturen van verkochte goederen

-        Opvolging van verkochte goederen zoals garantie termijnen en voorwaarden

-        Opvolging van onderhoud en eventuele herstellingen van verkochte goederen

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen, verzamelen en verwerken:

 

-        Naam en voornaam

-        Naam van bedrijf

-        Aard van het bedrijf

-        Adres van klant / bedrijf

-        Telefoonnummer(s), mobiel(e) nummer(s), faxnummers, e-mail adres(sen), website(s)

-        BTW-nummer(s)

-        Bankrekening nummer(s)

-        Gegevens van verkochte / herstelde / verhuurde goederen

 

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

-        het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

-        het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

 

Heusdens group bewaart persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Heusdens group zal uw persoonsgegevens bewaren voor onbepaalde duur of tot u (schriftelijk) aangeeft te willen dat wij geen gebruik meer mogen maken van uw persoonsgegevens.

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

-        Alle personen die namens Heusdens group van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

-         

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.schaffer.be.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

 

Heusdens group kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 oktober 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail  naar info@schaffer.be als u deze wilt raadplegen.