Algemene voorwaarden

Gemeenschappelijk koop – huur – herstellingen/ onderhoud :

 1. TOEPASSINGSGEBIED - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door de GROEP HEUSDENS verrichte handelingen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk geweigerd.

 2. AANPASSINGEN - De bestekken, prijsoffertes en bestellingen zijn gebaseerd op de geldende economische omstandigheden, waarden van lonen en materialen op het ogenblik van opstelling ervan. De prijzen worden steeds opgegeven exclusief BTW en andere taksen of kosten zoals transport en dergelijke. GROEP HEUSDENS behoudt zich het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen i.f.v. onder meer wijzigende voorwaarden van fabrikanten, derden en veranderde economische omstandigheden.

 3. BESTELLING - De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract door hem via het web, mail of perfaxwerdaanvaardenverstuurd,dezelfdewaardeheeftalshetorigineel.DeleveringdoordeGROEP HEUSDENS geldt tevens als bevestiging van de inhoud van de offerte. Het ontbreken van een gewone, digitale dan wel elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Wanneer in een afgesloten contract een kennelijke vergissing is geslopen, kan deze door GROEP HEUSDENS worden rechtgezet bij eenvoudig aangetekend schrijven en dit binnen de 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In dat geval heeft de klant evenwel het recht om af te zienvan de door hem gedane aankoop, zonder recht op bijkomende schadevergoeding.

 4. OPSCHORTING PRESTATIES – GROEP HEUSDENS behoudt zich het recht voor om elke levering, verhuring, herstelling te weigeren zolang haar openstaande vorderingen in hoofde van de klant niet zijn voldaan.

 5. VOORSCHOT- Wanneer goederen of diensten besteld worden, heeft de GROEP HEUSDENS het recht om de betaling van een voorschot te eisen. Betaalde voorschotten blijven definitief verworven in geval van beëindiging van de overeenkomst.

 6. RETENTIERECHT - Wanneer, gekochte, gehuurde of herstelde goederen klaarstaan in de magazijnen van de GROEP HEUSDENS voor levering, behoudt de GROEP HEUSDENS zich het recht voor om de al gehele betaling eisen van enige openstaande vordering t.a.v. deklant, ongeacht de oorsprong daarvan, waarna de goederen onmiddellijk wordengeleverd.

 7. FACTURATIE – Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op het ogenblik van levering, tenzij anders overeengekomen. Bij laattijdige betaling of niet-betaling van de factuur wordt het factuurbedrag van rechtsweg een zonder voorafgaande ingebreke stelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van15% (met een minimum van 100 euro) en intresten ten belope van 12% op jaarbasis vanaf de factuurdatum, onverminderd artikel 6. Klachten aangaande de facturen dienen om geldig te zijn per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen op de zetel van GROEP HEUSDENS. Bij gebreke daaraan worden ze geacht aanvaard te zijn. Deze klachten ontheffen de klant niet van haar betalingsverplichting.

 8. AANSPRAKELIJKHEID en GARANTIE–

  1. De aansprakelijkheid van GROEP HEUSDENS is altijd beperkt tot de dekking van de door haar verzekeringspolissen.

  2. De garantieverplichting van GROEP HEUSENS strekt zich nooit verder uit dan deze van haar leveranciers of wetgeving van dwingend rechten wordt n.a.v. eventuele herstelling of vervanging niet verlengd of opgeschort.

  3. De GROEP HEUSDENS is nooit aansprakelijk voor een defect veroorzaakt door foutief gebruik. Dat is ook het geval indien het materiaal werd gereviseerd, getransformeerd, hersteld, onderhouden of gedemonteerd – zelfs gedeeltelijk – door derden die niet erkend zijn door GROEP HEUSDENS.

  4. De algemene en bijzondere bepalingen omtrent aansprakelijkheid en garantie werken door na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

  5. De klant erkent over de nodige vergunningen en rijbewijzen te beschikken om de voertuigen te besturen.

 9. DEELBAARHEID – de nietigheid van één van de bepalingen in huidige overeenkomst heeft nooit de nietigheid van de integrale overeenkomst tot gevolg. Dwingende wettelijke bepalingen hebben voorrang op de bepalingen in deze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid wordt de inbreuk plegende bepaling aangepast om ze geldig te maken conform de dwingende wettelijke bepaling.

 10. AFSTAND - Het niet afdwingen van enig recht dat voortvloeit uit deze overeenkomst kan t.a.v. GROEP HEUSDENS nooit aanzien worden als afstand ervan.

 11. PERSOONSGEGEVENS: Tijdens het opmaken van een bestek en/of factuur worden een aantal persoonlijke gegevens van de klant geregistreerd. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld, maar kunnen later worden aangewend voor promotionele of commerciële doeleinden van GROEP HEUSDENS. De klant kan te allen tijde zijn persoonlijke data inzien, laten wijzigen of zelfs weigeren deze te laten gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden.

 12. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN - Voor geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn enkel de hoven en rechtbanken van Hasselt bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen voor zover als mogelijk.

II. Algemene voorwaarden m.b.t. verkopen

 1. In geval de geleverde goederen zichtbare gebreken vertonen, of niet conform zijn aan de bestelling, dient de klant daarvan schriftelijk akte laten nemen op het ogenblik van levering. Binnen de 15 dagen na de levering en alleszins voor de ingebruikname of de doorverkoop van de goederen dient de klant de GROEP HEUSDENS per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van enige klacht. In elk ander geval wordt de levering geacht aanvaard te zijn. Het formuleren van een klacht ontslaat de klanting een geval van diens betalingsverplichting.

 2. In geval de klant een verborgen gebrek ontdekt, dient dit binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking ervan te worden gemeld aan GROEPHEUSDENS.

 3. EIGENDOMSVOORBEHOUD en RISICO-OVERDRACHT : GROEP HEUSDENS behoudt zich het eigendomsrecht voor van de geleverde goederen zolang de volledige verkoopsom, inclusief aankleven wegens laattijdigheid niet is betaald. Het risico gaat echter over op de klant vanaf de bestelling van de goederen. Het risico en de kost van bewaking van de goederen valt volledig ten laste van de klant, ook ingeval van overmacht.

 4. De levering geschiedt in de magazijnen of op de aangeduide bestemming in België voor zover deze normaal bereikbaar is, op kosten en voor risico van de klant. Alle verlies aan tijd en alle bijkomende kosten zijn ten laste van de klanten op eisbaar op eenvoudige voorlegging van de factuur aan de door de GROEP HEUSDENS gehanteerde tarieven geldend op dat ogenblik. Indien de klant de levering niet komt ophalen op de overeengekomen datum, behoudt de GROEP HEUSDENS zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen na die datum, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding zoals voorzien in art.II.4

 5. ANNULATIE/ ONTBINDING: Wanneer de klant in gebreke blijft om zijn verplichtingen na te leven nadat hij hiertoe per aangetekend schrijven werd aangemaand, heeft de GROEP HEUSDENS het recht om verdere leveringen stop te zetten en de eventueel reeds geleverde goederen terug op te halen, waar deze zich ook bevinden. Hij heeft tevens het recht om de betaling van de algehele verkoopprijs te vorderen, waar na goederen en diensten worden geleverd, het zij tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan waarbij een schadevergoeding verschuldigd is van één derde van de aankoopsom (excl.btw.).

III. Algemene voorwaarden m.b.t. verhuur

 1. Bij het einde van de huur geschiedt het ophalen van de machine eveneens door GROEP HEUSDENS op kosten van de huurder. In dat geval zorgt de huurder ervoor dat de machine vrij staat. Indien de ophaling van de machine om welke reden dan ook wordt verhinderd, wordt de huur van de machine verlengd en het extra transport, inclusief de werkuren en wachttijden, aangerekend aan de tarieven gelden op dat ogenblik.

  Tenzij anders aangegeven op de bestelbon wordt de machine met volle tank geleverd en dient deze ook met volle tank te worden teruggebracht. Is dat niet het geval dan worden deze kosten bijkomend gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

  Machines dienen in dezelfde staat als ze werden ontvangen, onderhouden en schoongemaakt, te worden teruggebracht. Is elk ander geval worden de onderhouds- en reinigingskosten door de GROEP HEUSDENS gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

  1. De huurder erkent de machine in uitstekende staat van werking, onderhouden, schoongemaakt en geheel gevuld met onder meer smeerolieen brandstofen zonder zichtbare schade te hebben ontvangen. Hij verbindt er zich toe dit zo te behouden en, behoudens normale huurslijtage, in deze staat op het einde van de huur terug te geven. Gescheurde banden, krassen in de carrosserie, en dergelijke worden niet aanzien als normale huur slijtage.

  2. Vanaf de ondertekening van het huurcontract en tot 2 werkdagen na teruggave aan de GROEP HEUSDENS, zal de huurder aansprakelijk zijn voor elk verlies of elke schade aan de machine, ongeacht de oorzaak ervan, met inbegrip van overmacht, diefstal, vandalisme en dergelijke en dient hij de schade te vergoeden op eenvoudige voorlegging van de kosten. Enig schadegeval, diefstal, beslag, faillissement dient binnen 24uur gemeld teworden.

  3. GROEP HEUSDENS is nooit aansprakelijk voor eender welke schade die de machine veroorzaakt aan de huurder of eender welke derde tijdens de duur van de huurovereenkomst, ook niet wanneer deze door een gebrek in de machine wordt veroorzaakt. De huurder vrijwaart de GROEP HEUSDENS voor elke vordering waartoe dergelijke schade aanleidinggeeft.

  4. Om zich in te dekken tegen voormelde risico’s dient de huurder op zijn kosten een verzekeringspolis af te sluiten die minstenshet volgende dient tedekken:

   • De burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder, als ondernemingshoofd en als bewaarder-gebruiker van de machine en de aansprakelijkheid van huurder jegens GROEPHEUSDENS.

   • Alle herstellingen ingevolge aanrijding, overbelasting, onbevoegd en/of verkeerdelijk gebruik, nalatigheid, inwerking van bijtende producten, bevuiling door cement, bitumen, lijmen,enz.

 2. ONDERHOUD en GEBRUIK-

  1. De huurder staat in voor het correct onderhoud en gebruik van de machines en onderdelen conform de instructies van de fabrikanten /of GROEP HEUSDENS. Hij erkent deze bij de levering te hebben ontvangen.

  2. De huurder zal op zijn kosten onder meer motorbrandstof, oliën en andere noodzakelijke vloeistoffen bijvullen, en dagelijks de machine onderzoeken om zich te verzekeren dat de olie voor de motoren en de hydraulische olie op niveau staan en dat het verwarmingsstelsel, koelers, luchtfilter, de starter en de batterij zich in goede staat van werking bevinden. De huurdererkent

o.m. dat de smeerpunten van de machines om de 6 bijkomende uren op de teller moeten worden onderhouden.

 1. Indien onderhouds- of herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder GROEP HEUSDENS hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De werkzaam heden worden zo spoedig als mogelijk uitgevoerd. Dit geeft echter geen aanleiding tot enig recht op ontbinding of schadevergoeding in hoofde van dehuurder.

 2. Werken die door verkeerd gebruik, laattijdige melding van enig defect, onachtzaamheid van de huurder, overmacht, of door toedoen van derden en dergelijke noodzakelijk worden, moeten door de huurder betaald worden op eenvoudige voorlegging van defactuur.

 3. Onder geen beding mag de huurder zelf of via een derde herstelwerkzaamheden uitvoeren of wijzigingen aanbrengen aan de machine. Enige schade die daardoor wordt veroorzaakt aan de machine of aan derden kan integraal worden doorgerekend aan de huurder aan de op dat ogenblik geldendetarieven.

 4. De huurder erkent dat GROEP HEUSDENS hem geen enkele garantie geeft met betrekking tot de geschiktheid of mogelijkheden om tot een bepaald gebruik of werk te dienen, kwaliteit, rendement, beschrijving of ander kenmerk of element van demachine.

 5. De plaats waar de machine zich bevindt moet ten allen tijde geweten zijn door GROEP HEUSDENS. Het is de huurder verboden om de machine te verplaatsen zonder schriftelijke toestemming van GROEP HEUSDENS. Gedurende de huurtermijn of op het einde ervan, zal de huurder, om welke reden dan ook, GROEP HEUSDENS, afgevaardigden van deze laatste, of verzekeraars, steeds toelaten op eender welk moment de plaatsen binnen te gaan en toegang te hebben tot de machine om de staat en het gebruik ervan te controleren, om proeven te verrichten, om het geheel of een deel van de machine te regelen, te herstellen of te vervangen.

 6. De huurder blijft gehouden de integrale huurprijs te betalen en zal geen aanspraak maken op enige huurprijsvermindering of enige vergoeding in geval hij , om welke reden dan ook, de machine niet zou gebruiken, in geval van staking die rechtstreeks of onrechtstreeks de huurder of diens activiteiten zou aantasten, beschadiging of stopzetting van de machine wegens panne, wegens een gebrek of noodzakelijk voor onderhoud, wegens herstellingen op de plaatsen van de huurder of in de lokalen van de GROEP HEUSDENS uitgevoerd, of in eender welke overmachtssituatie.

 • BETALINGSVOORWAARDEN enWAARBORG:

  1. Bij aanvang van de huur zal de huurder in handen van GROEP HEUSDENS in speciën, per cheque of bankstorting het bedrag van de gevraagde waarborgsom storten. De waarborgsom zal op het einde van de huur verrekend worden met eventuele openstaande vorderingen in hoofde van de klant ongeacht de oorsprong ervan, alle kosten die ten laste van de huurder vallen en eventuele huurschade. Ze zal slechts worden vrijgegeven mits integrale naleving van de huurverplichtingen.

  2. Bij niet-betaling zal GROEP HEUSDENS het recht hebben de verhuurde machine onmiddellijk en zonder vooropzeg terug te nemen waar hij zich ook moge bevinden, onverminderd de toepassing van andere sancties voorzien in deze voorwaarden.

 • VERBOD ONDERHUUR - Uitlening, onderverhuring, in bewaring geving of de overdracht van het genot van het materiaal wordt uitdrukkelijk verboden op straffe van ontbinding van de overeenkomst cfr. artikel 7.

 • DUUR en BEËINDIGING-

  1. De huur wordt aangegaan voor een duur zoals voorzien in de bijzondere voorwaarden en gaat in vanaf de ophaling dan wel de dag waarop de machine het magazijn verlaat voor levering. De huur eindigt van rechtswege op de overeengekomen datum.

  2. Indien de machine op de voorziene einddatum niet wordt teruggebracht of meegegeven aan GROEP HEUSDENS heeft GROEP HEUSDENS het recht om de machine op kosten van de huurder op te halen, waar het toestel zich ook bevindt. Voor iedere dag vertraging is een vergoeding verschuldigd a rato van de huurprijs per dag, onverminderd het recht op schadevergoeding voorzien in artikel7.4.

  3. Bij niet-naleving van bovenvermelde huurvoorwaarden, faillissement van de huurder, beslaglegging, behoudt GROEP HEUSDENS zich het recht voor om de huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de huurder, in welk geval de machine onmiddellijk, zonder vooropzeg terug opgehaald. In dat geval is de huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bijkomende schade vergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs van twee weken.

IV. Algemene voorwaarden m.b.t. herstellingen/onderhoud

 1. TARIEVEN: bij gebreke aan een schriftelijke opdracht worden de herstellingswerken in regie uitgevoerd aan de op dat moment geldendetarieven.

 2. BETALING: In geval van een opdracht tot uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken behoudt GROEP HEUSDENS zich het recht voor om betaling van een voorschot of integrale betaling te vragen alvorens met de werken testarten.

 3. GARANTIE: Onverminderd de bepalingen in artikel I. 9. wordt op vervangen onderdelen een waarborgtermijn van maximaal 6 maanden verleend die begint te lopen vanaf het voltooien van de vervanging. Andere kosten, zoals bv. werkuren n.a.v. de vervanging vallen steeds tenlaste van de klant"

 4. INSPANNINGSVERBINTENIS: GROEP HEUSDENS levert de gevraagde diensten volgens de regels van de kunst en op basis van de door de klant verstrekte informatie. De herstellingsprestaties zijn een inspanningsverbintenis. Indien het om welke reden dan ook onmogelijk blijkt te zijn om het voertuig al dan niet volledig te herstellen, dan blijft de klant gehouden tot betaling van de geleverde prestaties.

 5. VERVANGEN ONDERDELEN: Onderdelen die wegens beschadiging of slijtage vervangen moeten worden, worden geacht door de klant te zijn afgeschreven en worden afgevoerd zonder dat de klant ze bij ophaling van zijn voertuig kan op eisen.

 6. WIJZIGINGEN – MEERWERK: De klant aanvaardt dat er tijdens de herstellingsopdracht meerwerken kunnen ontstaan of andere prestaties dan deze opgegeven in de bestelbon, dewelke bijkomend kunnen worden gefactureerd. Naar best vermogen zal GROEP HEUSDENS de klant hiervan op voorhand verwittigen.

 7. RICICO : Het risico van de ter herstelling/ onderhoud en dergelijke in bewaring gegeven machines blijft bij de klant, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. Indien het in herstelling gegeven voertuig niet wordt opgehaald is een stallingsvergoeding verschuldigd aan de tarieven gelden op dat ogenblik per dag vertraging vanaf de dag na het voltooien van de herstelling.

 8. Alle voertuigen en/of onderdelen en/of toebehoren die in onze werkplaatsen worden gebracht, dienen verzekerd te zijn tegen alle risico's. Iedere aansprakelijkheid voor onder meer brand, ontploffing, vorst, hagel, diefstal en dergelijke wordt afgewezen.

 9. GROEP HEUSDENS is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan zaken van de klant en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.